ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail
สมองและลายนิ้วมือ
ลายนิ้วมือแต่ละนิ้วสัมพันธ์กับสมองซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งสามารถบ่งบอกศักยภาพที่ต่างกันดังนี้ 
สมองและลายนิ้วมือ
 
สมองและเส้นของลายนิ้วมือเชื่อมโยงกันอย่างไร
สมองซีกขวาจะเชื่อมโยงกับมือข้างซ้ายและสมองซีกซ้ายจะเชื่อมโยงกับมือข้างขวา
 
มือซ้าย
 
นิ้วโป้ง    :   การสร้างแรงบันดาลใจของความเป็นผู้นำ / ความชื่นชอบในเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 
นิ้วชี้         พื้นที่และการจินตนาการของจิตใจ  /  ความชื่นชอบในการคิดและการสร้างสรรค์
นิ้วกลาง  :  ความรู้สึกในการสัมผัส  /  ความชื่นชอบในศิลปะ
นิ้วนาง    :  ความรู้สึกอันเกี่ยวกับเสียง / ความชื่นชอบในดนตรี
นิ้วก้อย   :  ความรู้สึกในเชิงมิติสัมพันธ์ / ความชื่นชอบในการมองเห็นรูปภาพ
 
มือขวา
 
นิ้วโป้ง   :  การสื่อสารและการจัดการ  /  ความชื่นชอบในการวางแผนและการตัดสิน
นิ้วชี้       :  ตรรกะและการอนุมาน  / ความชื่นชอบในคณิตศาสตร์
นิ้วกลาง :  ความเข้าใจในการเคลื่อนไหวทางร่างกาย  /  ความชื่นชอบในการปฏิบัติ
นิ้วนาง   :  ความเข้าใจต่อการฟัง  /  ความชื่นชอบในการฟัง
นิ้วก้อย   ความเข้าใจรูปภาพ  /  ความชื่นชอบในการสังเกต