ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail
สมองและการเรียนรู้

เปลือกสมองใหม่ของสมองใหญ่


เปลือกสมองใหม่ของสมองใหญ่มีร่องศูนย์กลางและร่องด้านนอกเป็นเส้นแบ่ง แบ่งเป็นส่วนกลีบหน้าหลัง กลีบข้างขม่อม กลีบขมับ และกลีบท้ายทอยดังนี้

ส่วนกลีบหน้าผากส่วนหนา้และส่วนหลังคิดเป็น 41% :ควบคุมศักยภาพทางจิตใจและความคิด
ส่วนกลีบข้างขม่อมคิดเป็น 21% :ควบคุมศักยภาพทางกายสัมผัส
ส่วนกลีบขมับคิดเป็น 21% : ควบคุมศักยภาพทางโสตสัมผัส
ส่วนกลีบท้ายทอยคิดเป็น 17% : ควบคุมศักยภาพทางจักษุสัมผัส

   


"สมองใหญ่"ทำงานในรูปแบบของการ "Dispersed Parallel Processing" (ขบวนการแบ่งงานเป็นส่วนย่อยและ ปฏิบัติพร้อมกันเป็นคู่ขนาน)ไม่ใช่เริ่มต้นทำงานพร้อมกันทีเดียวทั้งส่วน ดังนั้นแต่ละคนต่างพึ่งพาให้สมองใหญ่ทำหน้าที่สั่งตามศักยภาพความเข้มแข็งของแต่ละส่วน โดยแยกออกเป็น 5 ส่วน คือด้านการมองเห็น การได้ยิน กายสัมผัส ความคิดอ่านและแรงบันดาลใจ เป็นต้น และยังอาศัยการมองเห็นการได้ยินและกายสัมผัสตามลำดับ เพื่อให้เกิดแนวทางการเรียนรู้และการสื่อสาร
 

ชั้นผิวของสมองใหญ่
   ส่วนที่รับความรู้สึกในชั้นผิวของสมองใหญ่นั้นตอบรับต่อส่วนที่ควบคุมความรู้สึกของร่างกายในแต่ละส่วนที่แตกต่างกัน โดยส่วนริมฝีปากมีพื้นที่ใหญ่ ถัดไปคือส่วนใบหน้าและนิ้วโป้ง รองจากนั้นคือส่วนลำตัวและท่อนล่างของร่างกาย

ส่วนรับความรู้สึกของชั้นผิวสมองใหญ่
  ภาพนี้แสดงให้เห็นได้ละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสัดส่วนของ ความรู้สึกของชั้นผิวสมองใหญ่ทีม่ีต่อพื้นที่การควบคมุความรู้สึกในแต่ละส่วนของร่างกาย บางส่วนของร่างกายกินพ้ื้นที่กว้างในส่วนความรู้สึกของชั้นผิวสมองส่วนอื่นๆ ก็จะกินพื้นที่น้อยลง ส่วนริมฝีปากกินพื้นที่มากที่สุด ถัดมาคือ ส่วนของใบหน้าและนิ้วโป้งรองจากนั้น คือส่วนของลำตัวและท่อนล่างของร่างกายแสดงให้เห็นว่า ส่วนบริเวณริมฝีปากมีเส้นประสาทพิเศษมากทีสุดก็คือมีความรู้สึกที่ไวที่สุด

 

อัมพาตเกิดขึ้นได้อย่างไร
ผลกระทบที่มีต่อสมองใหญ่-เนื่องจากการอาการเส้นเลือดในสมองแตก
   จากหลักฐานงานวิจัยทางการแพทย์ การที่สมองซีกซ้ายเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกอาจทำให้ร่างกาย ซีกขวาเกิดอาการอัมพาตได้ และการที่สมองซีกขวาเกิด อาการเส้นเลือดในสมองแตกอาจทำให้ร่างกายซีกซ้ายเกิดอาการอัมพาตได้เช่นกันทั้งนี้จึงกล่าวได้ว่าสมองซีกซ้ายตอบรับกับมือขวาและสมองซีกขวาตอบรับกับมือซ้าย