ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail
หัวข้อผลการวิเคราะห์
ตัวอย่างหน้าสมองในรายงาน

ผลรายงานการวิเคราะห์ที่ท่านจะได้รับจากระบบ DGPA 
 
1. ภาพผังสมองใหญ่ แสดงค่าของสมองแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน ทั้งส่วนเด่นส่วนด้อย และ การเปรียบเทียบ เมื่อเห็นค่าของตัวเลขสามารถเข้าใจได้หมดทันที
 
2. ศักยภาพแฝงของการเรียนรู้ที่มีมาตั้งแต่กำเนิด การอธิบายเกี่ยวกับ TRC เปรียบเทียบศักยภาพการเรียนรู้ที่มีมาแต่กำเนิดเสนอแนะรูปแบบการเรียนรู้และแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม
 
3. ความเฉียบไวของการเรียนรู้ที่มีมาแต่กำเนิด การอธิบายเกี่ยวกับ ATD เปรียบเทียบความเฉียบไวของการเรียนรู้ที่มีมาแต่กำเนิด อารมณ์และ EQ เสนอแนะสิ่งที่ควรใส่ใจและการอบรมบ่มเพาะ
 
4. สไตล์การเรียนรู้ที่มีมาแต่กำเนิดลักษณะพิเศษ เฉพาะบุคคลรูปแบบพฤติกรรมและความคิดไตร่ตรองวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุดของคุณพ่อและคุณแม่และวิธีสร้างแรงจูงใจ
 
5. รูปแบบการเรียนรู้ที่มีมาแต่กำเนิด ช่องทางการเรียนรู้ที่ดีที่สุดโดยมีมาแต่กำเนิดวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลมากที่สุด และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ การเรียนและการทำงานทำเพียงครึ่งทางได้ผลทวีคูณ
 
6. การกระจายของพหุปัญญา ภาพการเปรียบเทียบและการกระจายของพหุปัญญาทั้ง 10 ส่วน และแสดงการส่งผลกระทบซึ่งกันและกันของแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน
 
7. การวิเคราะห์จุดเด่น- จุดด้อย ของพหุปัญญาทั้ง 10 ส่วน อธิบายเกี่ยวกับจุดดีเด่นและจุดด้อยของพหุปัญญาวิธีและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็งของพหุปัญญาทั้ง 10 ส่วน
 
8. รูปแบบพฤติกรรมและความคิดไตร่ตรอง ความคิด? พฤติกรรม? แนวทางเป้าหมายหรือแนวทางแผนงาน? ทำความเข้าใจกับรูปแบบพฤติกรรมของเด็ก
      
9. รูปแบบการสงเสริมการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ให้กับลูก เพราะเด็กแต่ะคนรูปแบบการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน
      
10. วิเคราะห์การคัดสรรสาขาวิชา ในมหาวิทยาลัยวิเคราะห์เปรียบเทียบสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยและศักยภาพแฝงที่มีมาแต่กำเนิดเพื่อเลือกสรรสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลูก
    
11. วิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมโดยกำเนิด วิเคราะห์จิตสำนึก จิตใต้สำนึก รูปแบบพฤติกรรมเพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจลูกทุกส่วน
    
12. วิเคราะห์ลักษณะบุคลิก ที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด